Vrienden van De Warrenhove

De Warrenhove kent de stichting ‘Vrienden van de Warrenhove’. De stichting stelt zich ten doel het dagelijkse leven van de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij tracht dit onder andere te bereiken door het beschikbaar stellen van goederen en/of geld voor voorzieningen welke niet uit de normale geldmiddelen van Zorggroep Liante en woonzorgcentrum De Warrenhove kunnen of mogen worden bekostigd.

Giften en donaties

De stichting put haar inkomsten uit donaties, eenmalige bijdragen en legaten.
U kunt uw schenking of gift overmaken op bankrekening nummer
NL31ABNA 0479949794 t.n.v. stichting Vrienden van De Warrenhove. Vermeld s.v.p. ‘gift’ bij uw overschrijving. Een folder van de stichting is verkrijgbaar bij de receptie van De Warrenhove. Hier kunt u zich ook aanmelden als donateur.

ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en schenkingen kunnen daarmee als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd en er zijn geen successierechten over verschuldigd. Om aan de voorwaarden van de ANBI erkenning te voldoen treft u hieronder de daarvoor benodigde informatie. De bestanden kunt u als pdf bestand downloaden; klik daarvoor op het gewenste bestand. Deze opent daarna in een nieuw venster.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van De Warrenhove
RSIN nr.: 816176255
Adres: p/a R. Kobes, 't Leger 38 9202 VW Drachten
Email adres:  Vrienden.Warrenhove@kpnmail.nl
Bankrekeningnummer: NL31ABNA0479 949 794

Bestuurssamenstelling

de heer R. Kobes (voorzitter, secretaris)
de heer J. Inia (penningmeester)
Mevrouw D. v.d. Weerd (lid)
Mevrouw G. Westra (lid)

Beleidsplan St. Vrienden van De Warrenhove 06-04-2018

Jaarrekening 2018

Activiteiten 2019

Jaarrekening 2019

twt_icn   fb_icn   li_icn